txtMenuT.jpgmenu
Logo BIP

Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

Szanowni  Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym


Wzorem lat ubiegłych, nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014 odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. 

Do dyspozycji Państwa są miejsca we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice jak również w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przypominamy, że wszystkie dzieci pięcioletnie (rocznik 2008) zobowiązane są
do realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
.

Uprzejmie informujemy, że dzieci 6-letnie mogą, jeśli taka będzie wola ich Rodziców, uczęszczać do szkoły podstawowej jako uczniowie klasy I lub ponownie realizować roczne przygotowanie przedszkolne. Bardzo prosimy Rodziców dzieci 6-letnich o dokładne zapoznanie się z ofertą szkół podstawowych przed podjęciem ostatecznej decyzji
o wyborze drogi dla swego dziecka. 

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych miasta Gliwice na rok szkolny 2013/2014

 

1.Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 do przedszkoli publicznych Miasta Gliwice będzie odbywała się w dniach od 12 marca do 28 marca 2013 r.

Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego
z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych Miasta Gliwice.

 

2. Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo
(o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

 

 

Etap wstępny – informator

 

Strona internetowa systemu wspomagającego rekrutację to:

 

www. gliwice.przedszkola.vnabor.pl

 

Pod wskazanym adresem będzie można zapoznać się z ofertami placówek, zawierającymi m.in. dane teleadresowe, opis placówki i poszczególnych grup, liczbę miejsc, czas pracy oraz wypełnić formularz zgłoszenia.

Strona internetowa będzie uruchomiona dnia 12 marca 2013 r o godz. 8.00.

 

 I.                   Zapisywanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy

 

1. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają odręcznie lub w formie elektronicznej formularz zgłoszenia i po podpisaniu składają
go tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana jako pierwsza).

 

 

 

 

UWAGA !!


Nie złożenie formularza zgłoszenia (wersji papierowej)
w terminie do 28 marca 2013 r. spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji
.

 

2. W chwili rozpoczęcia rekrutacji formularz zgłoszenia poza wskazaną stroną internetową będzie można pobrać również w każdym przedszkolu / szkole.
W celu usprawnienia procesu rekrutacji wypełniony formularz wysyłany jest drogą elektroniczną. W przypadku braku możliwości wysłania formularza zgłoszenia drogą elektroniczną, dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszej preferencji.

 

3. Rodzice składają tylko jeden formularz zgłoszenia (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości formularzy nie wpłynie na wynik rekrutacji, zaś spowoduje zapisanie dziecka tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych formularzy zostaje automatycznie zablokowane.

 

 4. Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki publiczne (przedszkola miejskie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet a pozycja nr 3 najniższy).

 

5. Listy wszystkich dzieci objętych opieką przez przedszkole/ szkołę od 1 września 2013 r. zostaną wywieszone w placówkach uczestniczących w rekrutacji w dniu 9 kwietnia 2013 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informacje o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

 

UWAGA !!!


6. W przypadku, gdy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie od 9 kwietnia do 22 kwietnia 2013 r.  Nie potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola / szkoły prowadzącej oddziały przedszkolne w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

25 kwietnia 2013 r. nastąpi publikacja listy przyjętych. Rodzice, którzy zalogowali się do systemu otrzymają informację o przyjęciu dziecka korzystając
ze strony internetowej elektronicznego systemu naboru.

 

7. 25 kwietnia 2013 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. Informacja o wolnych miejscach dostępna będzie pod wskazanym adresem strony internetowej.

 

 

 II.               Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/ szkole nie biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki, w terminie od dnia 26 lutego do 8 marca 2013 r.

 

III.            Dzieci zmieniające przedszkole

 

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, niż to, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka
do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 

 IV.    Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji !

 

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  winni złożyć wniosek
o zapewnienie dziecku miejsca w oddziale integracyjnym bądź specjalnym, wraz
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do przedszkola/szkoły podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne integracyjne lub specjalne.

 

 

 

Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi – jako prowadzący nabór i odpowiedzialni za jego przebieg – udzielają informacji o zasadach i wynikach rekrutacji.